ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn per 04 augustus 2016 van toepassing op Rijbewijsplaneet.nl

 

Artikel 1: Definities

 • 1.1 Op www.Rijbewijsplaneet.nl kan een internetgebruiker een geschikte rijschool bij hem of haar in de buurt vinden.
 • 1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 • a. RIJBEWIJSplaneet.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
 • b. rijschool: de bevoegde persoon bij de rijschool die via de website RIJBEWIJSplaneet.nl een overeenkomst aangaat;
 • c. leerling: de persoon die via de website van RIJBEWIJSplaneet.nl een rijschool zoekt;
 • d. overeenkomst: de overeenkomst die via de website tot stand komt tussen RIJBEWIJSplaneet.nl en de rijschool;
 • e. website: www.Rijbewijsplaneet.nl

 

Artikel 2: Algemeen

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en voor iedere overeenkomst tussen Rijbewijsplaneet.nl en de klant waarop Rijbewijsplaneet.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • 2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 • 2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.
 • 2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rijbewijsplaneet.nl en de rijschool zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • 2.5 Het is niet toegestaan om Rijbewijsplaneet.nl te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient uiteraard de Nederlandse wetgeving niet te schenden op welke manier dan ook door het gebruik van de Rijbewijsplaneet.nl.

 

Artikel 3: Verantwoordelijkheid voor links op de website

 • 3.1 De website bevat links naar andere websites dan www.Rijbewijsplaneet.nl. Rijbewijsplaneet.nl kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Rijbewijsplaneet.nl kan voor deze externe inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.
 • 3.2 Rijbewijsplaneet.nl is niet verantwoordelijk voor reviews en beoordelingen geplaatst door bezoekers of derden. Rijscholen kunnen zelf op reviews/beoordelingen reageren en eventueel reviews/beoordelingen verwijderen. Dit is dan ook de verantwoordelijkheid van de rijschool zelf.

 

Artikel 4: Aanbiedingen

 • 4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 • 4.2 Rijbewijsplaneet.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

 

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

 • 5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de rijschool van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 5.2 Rijbewijsplaneet.nl bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 • 5.3 De overeenkomst kan ieder moment door beide partijen (Rijbewijsplaneet.nl en rijscholen) zonder reden beëindigd worden

 

Artikel 6: Advertenties

 • 6.1 De rijschool is te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord, Rijbewijsplaneet.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • 6.2 De rijschool is aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder de eigen account.
 • 6.3 Alle genoemde prijzen voor leerlingen op de website zoals rijlespakketten zijn inclusief BTW.
 • 6.4 De rijschool kan advertenties plaatsen, wijzigen en verlengen in haar/zijn account. Duur van advertenties zijn 3, 6, 9 en 12 maanden en betaling geschiedt vooraf via iDeal.
 • 6.5 Na betalen en plaatsen van een  advertentie is het niet mogelijk om geld terug te ontvangen.

 

Artikel 7: Werving van nieuwe leerlingen

 • 7.1 Rijbewijsplaneet.nl zal de rijschool begin van de maand per aanmelding €50,- euro inclusief BTW factureren per mail.
 • 7.2 Onder aanmelding wordt verstaan dat een leerling via Rijbewijsplaneet.nl het aanmeldformulier invult en een dienst zoals een rijlespakket afneemt bij de rijschool waarvoor die zich heeft ingeschreven.
 • 7.3 Rijscholen dienen aller tijden binnen vier weken aan te geven of de leerling daadwerkelijk een dienst heeft afgenomen. Rijbewijsplaneet.nl factureert pas zodra een leerling daadwerkelijk een dienst heeft afgenomen.
 • 7.4 Ten alle tijde zal de Rijbewijsplaneet.nl bij twijfel over de eerlijkheid van de rijschool contact opnemen met de leerling om te bevestigen of hij/zij daadwerkelijk een dienst afneemt bij de rijschool.
 • 7.5 Rijbewijsplaneet.nl heeft alle tijden het recht om zonder opgave de rijschool te verwijderen uit de database van www.rijbewijsplaneet.nl.
 • 7.6 Zowel de rijschool als de leerling ontvangen een bevestigingsmail voor de aanmelding. Daarnaast kan de rijschool alle tijden inloggen op zijn/haar eigen rijschool account en de overzicht van aangemelde leerlingen te bekijken.
 • 7.7 Rijbewijsplaneet.nl kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verloren informatie of miscommunicaties tussen bezoeker en klant.
 • 7.8 Op Rijbewijsplaneet.nl vermeldde slagingspercentages zijn de 1e slagingspercentages zoals genoemd op de website van CBR, www.rijschoolgegevens.nl.
 • 7.9 Mocht de rijschool gebruik maken van een sms notificatie, zoals aangegeven op de aanmeldingsformulier voor rijscholen per sms 0,20 cent gefactureerd worden.

 

Artikel 8: Winactie €100,- retour bij 10 aanmeldingen

 • 8.1 De winnaar van de winactie wordt willekeurig gekozen door een computersysteem.
 • 8.2 De loting zal plaatsvinden bij 10 goedgekeurde aanmeldingen van leerlingen voor rijscholen. Onder goedgekeurde aanmeldingen wordt verstaan dat een rijschool akkoord heeft gegeven aan Rijbewijsplaneet.nl voor het factureren van het bedrag wat vermeld staat onder artikel 7.1.
 • 8.3 De winnaar wordt op de winpagina op www.rijbewijsplaneet.nl vermeld en per mail/telefoon op de hoogte gebracht. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het vermelden van correcte contactgegevens.
 • 8.4 Rijbewijsplaneet.nl is niet aansprakelijk voor het niet kunnen bereiken van de leerling die als winnaar is bekend gemaakt waarvan de gegevens niet kloppen.
 • 8.5 Bij geen gehoor van de winnaar na uiterlijk 14 dagen vanaf de bekendmaking vervalt het recht van de winnaar op de prijs uiterlijk 14 dagen na bekendmaking.
 • 8.6 Betaling/overdracht van de prijs wordt per bank binnen 14 dagen na bekendmaking van de winnaar overgemaakt.

 

Artikel 9: Klachten

 • 9.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:
  • Rijbewijsplaneet.nl
  • F. Bordewijkstraat 18
  • 3544 KM, Utrecht
  • E-mailadres: contact@RIJBEWIJSplaneet.nl
 • 9.2 Klachten worden door Rijbewijsplaneet.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • 10.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen onverhoopt technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
 • 10.2 De Rijschool indexering wordt zorgvuldig samengesteld. Rijbewijsplaneet.nl garandeert echter niet dat er geen fouten en/of onvolkomenheden in de rijschoolgegevens of indexering zitten. Rijbewijsplaneet.nl is voor dergelijke fouten en/of onvolkomenheden niet aansprakelijk.
 • 10.3 Rijbewijsplaneet.nl garandeert niet dat de website en/of haar diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Rijbewijsplaneet.nl streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
 • 10.4 Rijbewijsplaneet.nl is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van Rijbewijsplaneet.nl onredelijk lang is. In dat geval is het schadebedrag dat Rijbewijsplaneet.nl dient te vergoeden nimmer hoger dan het bedrag dat de klant voor de maandelijkse dienst heeft betaald.
 • 10.5 Aan eventuele tips en/of adviezen die op de website staan vermeld kan de bezoeker en/of klant geen enkele rechten ontlenen.
 • 10.6 Rijbewijsplaneet.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
 • 10.7 Indien Rijbewijsplaneet.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rijbewijsplaneet.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat de klant aan Rijbewijsplaneet.nl heeft betaald.
 • 10.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rijbewijsplaneet.nl of haar ondergeschikten.
 • 10.9 Rijbewijsplaneet.nl is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diensten van de partners van Rijbewijsplaneet.nl

 

Artikel 11: Overmacht

 • 11.1 In geval van overmacht is Rijbewijsplaneet.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Rijbewijsplaneet.nl als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 •  11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, alsmede iedere andere situatie waarop Rijbewijsplaneet.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen, alles zowel in het bedrijf van Rijbewijsplaneet.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

 

Artikel 12: Geheimhoudingplicht

 • 12.1 Rijbewijsplaneet.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de klant heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 13: Intellectueel eigendom

 • 13.1 Door levering van diensten worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, theorie-examens e.d. berusten uitsluitend bij Rijbewijsplaneet.nl of bij haar licentiegever. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen, e.d. te kopiëren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij Rijbewijsplaneet.nl of haar licentiegever daar toestemming voor heeft gegeven.
 • 13.2 Het is Rijbewijsplaneet.nl toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op het theorie-examen.
 • 13.3 Het is enkel toegestaan om verkregen of uitgeprinte informatie aan te wenden voor persoonlijk gebruik.

 

Artikel 14: Beveiliging en internet

 • 14.1 Rijbewijsplaneet.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Rijbewijsplaneet.nl kan ter zake geen garantie geven.

 

Artikel 15: Slotbepalingen

 • 15.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de klant na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 • 15.2 Rijbewijsplaneet.nl en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • 15.3 Op elke overeenkomst tussen RIJBEWIJSplaneet.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 • 15.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Rijbewijsplaneet.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rijbewijsplaneet.nl gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.